Robbie Williams-Party Like A Russian-Pronunciación Letra y Video
Oct03

Robbie Williams-Party Like A Russian-Pronunciación Letra y Video

Robbie Williams-Party Like A Russian-Aprender Inglés con Canciones y Músicas #Pronunciación de Nivel Intermedio rɑbi wiljəmz liriks pɑrti laik ə rʌšən hei hei hei hei it teiks ə sərtən kində mæn wiθ ə sərtən repjəteišən tə əliviet ðə kæš frəm ə houl entaiər neišən teik mai lus čeinǰ ənd bild mai oun speis steišən ǰəst bikɒz ju kæn, mæn eint nou <refutin> ɔr <disputin> aim ə mɑdərn rəspjutən sou kɑntrækt dispjuts tə səm...

Sigue Aprendiendo Más!
Feel-Robbie Williams-Pronunciación Letra y Video
Ago12

Feel-Robbie Williams-Pronunciación Letra y Video

Feel-Robbie Williams-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos ROBBIE WILLIAMS LYRICS “Feel” Come and hold my hand I wanna contact the living Not sure I understand This role I’ve been given I sit and talk to God And he just laughs at my plans My head speaks a language I don’t understand I just wanna feel Real love feel the home that I live in Cos I got too much life Running through my...

Sigue Aprendiendo Más!
Angels-Robbie Williams-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Jun08

Angels-Robbie Williams-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Angels-Robbie Williams-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés Ángeles “Angels” I sit and wait Does an angel contemplate my fate And do they know The places where we go When we’re grey and old ‘cos I have been told That salvation lets their wings unfold So when I’m lying in my bed Thoughts running through my head And I feel that love is dead I’m loving angels instead [Chorus] And...

Sigue Aprendiendo Más!

Pin It on Pinterest

Dale para escuchar el texto que sombreaste con su pronunciación en tiempo real!