aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Childish Gambino – Sweatpants – Problem-Pronunciación Letra Traducción

Childish Gambino – Sweatpants – Problem-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Childish Gambino Lyrics
“Sweatpants”

[Verse 1 – Childish Gambino:]
Watching haters wonder why Gambino got the game locked
Half-Thai thickie, all she wanna do is Bangkok
Got her hair done, French braids, now she A$AP
Bino so insensitive, she asking, “Why you say that?!”
I’m chillin’, real nigga feeling
Rich kid, asshole: paint me as a villain
Still spitting that cash flow: DJ Khaled
I got a penthouse on both coasts, pH balance
Real nigga, I rep those, why though? Cause I said so
Hip deep in the Pepto, I got five on her like Ben Folds
I got more tail than that PetCo, you faker than some Sweet’N Low
Yeah, you got some silverware, but really are you eating though?
Are you eating though? Nigga, are you eating though?
Breakfast, lunch and dinner’s for beginners, you ain’t even know
Never catching cases, why they faces look so e-m-o?
Watch a hater hate me, wanna play me like a piano
My architect know Japanese, yo’ girl, she chalky knees
No hands like soccer teams and y’all fuck boys like Socrates
You niggas ain’t copping these, niggas ain’t looking like me
Nah, I ain’t checking I.D. but I bounce ’em with no problem
Tell ’em, Problem (Problem!)

[Bridge – Childish Gambino:]
I’m winnin’, yeah, yeah, I’m winnin’ [x3]
Rich kid, asshole, paint me as a villain

[Hook – Problem:]
Don’t be mad cause I’m doing me better than you doing you [x3]
Better than you doing you, fuck it, what you gon’ do?

[Verse 2 – Childish Gambino:]
Different color, my passport, Instagram my stack load
Hashtag my day wear and your girl drink my day care.
And I’m born rich, life ain’t fair (silver spoon coon, ho)
Ain’t nobody sicker and my Fisker “vroom, vroom, ” ho
Ain’t nobody
Fiskers don’t make noise when they start up, just so you know
Top of the Hold ’em totem, rich forever, a million was not the quota
My father owned half of MoMA and did it with no diploma
Year off, got no rules, tripping off of them toadstools
More green than my Whole Foods and I’m too fly, Jeff Goldblum
Got a glass house in the Palisades, that a-k-a
White hood, white hood, (okay-kay-kay)
Furniture custom, you shop at IKEA
So Maserati, you whipping a Kia
Spending this money, it’s longer than Nia
Live like a Coppola, me and Sofia
Waking up broke, man, wouldn’t wanna be ya
Friends with the dope man, help a nigga re-up
Bring a girlfriend, man, trouble when I see her
“Err-err-err-err”: onomatopoeia, oh, I got my cool on! (tailormade)
I’m winning so they had to dump the Gatorade
And I don’t give a fuck about my family name

[Hook]

#Pronunciación de la Canción

čaildiš ɡæmbinou liriks
swetpænts
<[verse> wʌn čaildiš ɡæmbinou: <]>
wɑčiŋ heitərz wʌndər wai ɡæmbinou ɡɑt ðə ɡeim lɑkt
<half-thai> <thickie>, ɔl ši wɑnə də z bæŋkɑk
ɡɑt hər her dən, frenč breidz, nau ši <a$ap>
<bino> sou insensətiv, ši æskiŋ, wai ju sei ðæt?!
aim <chillin>, riəl <nigga> filiŋ
rič kid, æshoul: peint mi əz ə vilən
stil spitiŋ ðət kæš flou: diǰei <khaled>
ai ɡɑt ə penthɑws ɑn bouθ kousts, pieič bæləns
riəl <nigga>, ai rep ðouz, wai ðou? kəz ai sed sou
hip dip in ðə <pepto>, ai ɡɑt faiv ɑn hər laik ben fouldz
ai ɡɑt mɔr teil ðən ðət <petco>, ju feikər ðən səm <sweetn> lou
jæ, ju ɡɑt səm silvərwer, bət rili ər ju itiŋ ðou?
ər ju itiŋ ðou? <nigga>, ər ju itiŋ ðou?
brekfəst, lʌnč ənd dinəriz fər biɡinərz, ju eint ivən nou
nevər kæčiŋ keisəz, wai ðei feisəz luk sou <e-m-o>?
wɑč ə heitər heit mi, wɑnə plei mi laik ə piænou
mai ɑrkətekt nou ǰæpəniz, <yo> ɡərl, ši čɔki niz
nou hændz laik sɑkər timz ənd jɒl fək bɔiz laik sɑkrətiz
ju <niggas> eint kɑpiŋ ðiz, <niggas> eint lukiŋ laik mi
nɑ, ai eint čekiŋ ai. di. bət ai bauns <em> wiθ nou prɑbləm
tel <em>, prɑbləm prɑbləm!
<[bridge> čaildiš ɡæmbinou: <]>
aim <winnin>, jæ, jæ, aim <winnin> <[x3]>
rič kid, æshoul, peint mi əz ə vilən
<[hook> prɑbləm: <]>
dount bi mæd kəz aim duiŋ mi betər ðən ju duiŋ ju <[x3]>
betər ðən ju duiŋ ju, fək it, hwʌt ju <gon> du?
<[verse> tu čaildiš ɡæmbinou: <]>
difərənt kʌlər, mai pæspɔrt, <instagram> mai stæk loud
<hashtag> mai dei wer ənd jər ɡərl driŋk mai dei ker.
ənd aim bɔrn rič, laif eint fer silvər spun kun, hou
eint noubədi sikər ənd mai <fisker> vrum, vrum, hou
eint noubədi
<fiskers> dount meik nɔiz hwen ðei stɑrt ʌp, ǰəst sou ju nou
tɑp əv ðə hould <em> toutəm, rič fərevər, ə miljən wəz nɑt ðə kwoutə
mai fɑðᵊr ound hæf əv momə ənd did it wiθ nou diploumə
jiᵊr ɒf, ɡɑt nou rulz, tripiŋ ɒf əv ðəm toudstulz
mɔr ɡrin ðən mai houl fudz ənd aim tu flai, ǰef ɡoldbləm
ɡɑt ə ɡlæs haus in ðə pæləseidz, ðət ɑkə
wait hud, wait hud, <okay-kay-kay>
fərničər kʌstəm, ju šɑp ət aikiə
sou mæserɑti, ju wipiŋ ə kiər
spendiŋ ðis mʌni, its lɔŋɡər ðən <nia>
laiv laik ə kopolə, mi ənd soufiə
weikiŋ ʌp brouk, mæn, wudənt wɑnə bi jɑ
frendz wiθ ðə doup mæn, help ə <nigga> <re-up>
briŋ ə ɡərlfrend, mæn, trʌbəl hwen ai si hər
<err-err-err-err>: ɑnəmɑtəpiə, ou, ai ɡɑt mai kul ɑn! <tailormade>
aim winiŋ sou ðei həd tə dəmp ðə ɡætəred
ənd ai dount ɡiv ə fək əbaut mai fæməli neim
<[hook]>
pronunciaciones

Tech N9ne-Get Off Me-Problem-Darrein Safron-Pronunciación Letra Traducción y Video

Tech N9ne-Get Off Me-Problem-Darrein Safron-Cursos Online Gratuitos

TECH N9NE LYRICS
“Get Off Me”
(feat. Problem & Darrein Safron)

[Tech N9ne:]
I’m just tryna try
When haters do what they do and steady hidin’ the lie
Laughing while we, ridin’ and high
Cause we know that they ladies will let us slide in their pie
Yeah, they call us nook nook crooks
Cause all they hear from the room is Babadook-dook-dook
Yeah, you think I make rooks book?
Well my singin’ partner ’bout to murder before he do the hook, look

[Darrein Safron:]
Starting from nothing, I did it
Y’all mad cause you didn’t
Y’all mad cause y’all ain’t in it
Y’all mad cause I got the master plan, cash got no limit
I might ride to your block and let this drop when I finish
Uh, yeah, put that on your head
People thought we was recording ’cause the dot shot red
I just do this for my homies ’till the block get fed
I rap slow so you understand what the fuck I said
But…
Ok I’m still on my grind, holding minds down with it
I’m keepin’ my side
Open ya third eye
They thinking you’re blind
Strap to the back, with a Mac’ in a backpack
Homies’ strapped, and ready to ride
Feeling like Biggie, I’m Ready To Die

So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way
So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way

[Tech N9ne:]
Whoever said Tech Nina ain’t the shizzy is a buster deluxe with cheese
My foot is ready to touch ya and scuff the 3’s
You couldn’t move ’em with a Mustard beat plus with Yeez
Cause you’s a sorry mother-sucker, I’ll buck ya then puff the trees
I’m for real
Do I kill her, certainly so
Your lady say she don’t ‘member ever squirting before
Till she had this player in the middle of the west, a flirtin’ negro
I’ll knock her way down the coach from her burkin’ ego
Ya heard it?!
(I heard it!)
Let’s give it up for the KC King
But I never wanna get up in the race, we sing
Hit ’em with a peanut butter, bake these schemes
Look at the Nina
I’m comin’ at you with a team of cleaners
Rippin’ and packin’ the reamers
Thinkin’ he better that he beat the dream up

[Darrein Safron:]
So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way
So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way

[Problem:]
Bitches ain’t shit and ain’t never gon’ be shit
Talk like a asshole, baby girl eat shit
Chach on this thief shit
Dog off the leash shit
Get yo BMF
Yeah I’m on that leach shit (What)
Money everywhere, nigga disrespect mine and we gunnin’ everywhere
Pussy’s gettin no love mother-fuck a (febuar?)
Cracked my enemy’s girl then I fucked her everywhere
Yeah I’m all up in these streets and you suckas never there
80’s baby and I grew up wish (cluckas?) everywhere
Fuck that mad doggin got a shot for every stare
If you wanna see fake take a look up in the mirror

[Darrein Safron:]
So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way
So get off me
Bitch get off me
I just don’t got no time for all you bitches and your soft way

Clown Town!
Clown Town!
[Screaming]

#Pronunciación de Nivel Avanzado

tek <n9ne> liriks
ɡet ɒf mi
fit. prɑbləm ənd <darrein> <safron>

<[tech> <n9ne>: <]>
aim ǰəst <tryna> trai
hwen heitərz də hwʌt ðei də ənd stedi <hidin> ðə lai
læfiŋ wail wi, <ridin> ənd hai
kəz wi nou ðət ðei leidiz wəl let əz slaid in ðer pai
jæ, ðei kɒl əz nuk nuk kruks
kəz ɔl ðei hir frəm ðə rum z <babadook-dook-dook>
jæ, ju θiŋk ai meik ruks buk?
wel mai <singin> pɑrtnər baut tə mərdər bifɔr hi də ðə huk, luk

<[darrein> <safron>: <]>
stɑrtiŋ frəm nʌθiŋ, ai did it
jɒl mæd kəz ju didənt
jɒl mæd kəz jɒl eint in it
jɒl mæd kəz ai ɡɑt ðə mæstᵊr plæn, kæš ɡɑt nou limət
ai mait raid tə jər blɑk ənd let ðis drɑp hwen ai finiš
ə, jæ, put ðət ɑn jər hed
pipəl θɔt wi wəz rəkɔrdiŋ kəz ðə dɑt šɑt red
ai ǰəst də ðis fər mai <homies> til ðə blɑk ɡet fed
ai ræp slou sou ju ʌndərstænd hwʌt ðə fək ai sed
bʌt…
oukei aim stil ɑn mai ɡraind, houldiŋ maindz daun wiθ it
aim <keepin> mai said
oupən jɑ θərd ai
ðei θiŋkiŋ jər blaind
stræp tə ðə bæk, wiθ ə mæk in ə bækpæk
<homies> stræpt, ənd redi tə raid
filiŋ laik biɡi, aim redi tə dai

sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei
sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei

<[tech> <n9ne>: <]>
huevər sed tek nainə eint ðə <shizzy> z ə bʌstər dələks wiθ čiz
mai fut s redi tə təč jɑ ənd skəf ðə <3>iz
ju kudənt muv <em> wiθ ə mʌstərd bit pləs wiθ <yeez>
kəz juiz ə sɑri <mother-sucker>, ail bʌk jɑ ðen pəf ðə triz
aim fər riəl
də ai kil hər, sərtənli sou
jər leidi sei ši dount membər evᵊr skwərtiŋ bifɔr
til ši həd ðis pleiᵊr in ðə midəl əv ðə west, ə <flirtin> niɡrou
ail nɑk hər wei daun ðə kouč frəm hər <burkin> iɡou
jɑ hərd it?!
ai hərd it!
lets ɡiv it ʌp fər ðə <kc> kiŋ
bət ai nevər wɑnə ɡet ʌp in ðə reis, wi siŋ
hit <em> wiθ ə pinʌt bʌtᵊr, beik ðiz skimz
luk ət ðə nainə
aim <comin> ət ju wiθ ə tim əv klinərz
<rippin> ənd <packin> ðə rimərz
θiŋkən hi betər ðət hi bit ðə drim ʌp

<[darrein> <safron>: <]>
sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei
sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei

<[problem>: <]>
bičəz eint šit ənd eint nevər <gon> bi šit
tɔk laik ə æshoul, beibi gɜ:l it šit
<chach> ɑn ðis θif šit
dɔɡ ɒf ðə liš šit
ɡet jou <bmf>
jæ aim ɑn ðət lič šit hwʌt
mʌni evriwer, <nigga> disrəspekt main ənd wi <gunnin> evriwer
pusiiz <gettin> nou lʌv <mother-fuck> ə <febuar>?
krækt mai enəmiz ɡərl ðen ai fəkt hər evriwer
jæ aim ɔl ʌp in ðiz strits ənd ju <suckas> nevər ðer
<80>iz beibi ənd ai ɡru ʌp wiš <cluckas>? evriwer
fək ðət mæd <doggin> ɡɑt ə šɑt fər evri ster
if ju wɑnə si feik teik ə luk ʌp in ðə mirər

<[darrein> <safron>: <]>
sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei
sou ɡet ɒf mi
bič ɡet ɒf mi
ai ǰəst dount ɡɑt nou taim fər ɔl ju bičəz ənd jər sɑft wei

klaun taun!
klaun taun!
<[screaming]>