Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Rude de MAGIC!

Letras/Lyrics de MAGIC!

 

Letra con la Pronunciación Fonética: Rude de MAGIC!

 

Saturday morning jumped out of bed… Sate’dey mornin’ yamparobed
And put on my best suit… An’ puron may best suut
Got in my car and raced like a jet… Gat in may car and reisd laik a yet
All the way to you… Ol de wuey tu CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

pronunciaciones

Shakira-What We Said-MAGIC!-Pronunciación Letra Traducción

Shakira-What We Said-MAGIC!-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Shakira Lyrics
“What We Said”
(Comme Moi English Version)
(feat. MAGIC!)

I’m living with a broken heart
Never meant to do you harm
Don’t ever wanna see you cry, again
And everybody hurts sometimes
I never meant to do you wrong
I know you’re gonna be just fine, you → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

MAGIC!-No Regrets-Pronunciación Letra Traducción y Video

MAGIC!-No Regrets-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

mæǰik! liriks
nou riɡrets

ðə wərld izənt ouvᵊr jet
wiv stil ɡɑt ə čæns tə pleis auər bets
wi bouθ meid ə litəl mes
nʌθiŋ auər tu hɑrts kænt put bæk
ail nevər lʌv ju les
dount let jər wəriz sekənd ɡes
wil stɑrt ouvᵊr freš, liviŋ ə → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...