Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

KIss-Hard Luck Woman-Peter Criss-Pronunciación Letra y Video

KIss-Hard Luck Woman-Peter Criss-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kis liriks
hɑrd lək wumən

if nevər ai met ju
aid nevər həv sin ju krai
if nɑt fər auər fərst həlou
wid nevər həv tə sei ɡudbai
if nevər ai held ju
mai <feelin>iz wud nevər šou
its taim ai stɑrt wɑkən
bət ðerz sou mʌč → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Rock and Roll All Night-Kiss-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Rock and Roll All Night-Kiss-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Rock And Roll All Nite”

You show us everything you’ve got
You keep on dancing and the room gets hot
You drive us wild, we’ll drive you crazy

You say you wanna go for a spin
The party’s just begun, we’ll let you in
You → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...