pronunciaciones

Harry Styles-Sign of the Times-Pronunciación Letra Traducción y Video

Harry Styles-Sign of the Times (La Señal de los Tiempos)-Cursos de Inglés Gratis

HARRY STYLES LYRICS
“Sign Of The Times”

Just stop your crying… yios estop yio crayin
It’s a sign of the times… its a sain of de taims
Welcome to the final show… wuelcom tu de fainal shou
Hope you’re wearing your best clothes… joup yiu wuerrin yio bes clouts

You can’t bribe the door on your way to the sky… yiu kan braib de door on yio wuey tu de eskay
You look pretty good down here… yiu luk priry guud daon jier
But you ain’t really good… b’ yiu ein riily guud

We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets
We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets

Just stop your crying… yios estop yio crayin
It’s a sign of the times… its a sain of de taims
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie
Just stop your crying… yios estop yio crayin
It’ll be alright… iil bi olrai
They told me that the end is near… dey tol mi da di en is niier
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie

Estamos seguros que también te gustará aprender a cantar esta canción en Inglés con su Pronunciación Fonética: Say Something de Christina Aguilera con A Great Big World

Just stop your crying… yios estop yio crayin
Have the time of your life… jav de taim of yio laif
Breaking through the atmosphere… breikin tru di atmosfier
And things are pretty good from here… ‘n tings ar priry guud from jier

Remember, everything will be alright… rimember evrytdin wuil bi olrai
We can meet again somewhere… wui can miit aguen somwuer
Somewhere far away from here… somwuer far awuey from jiier

We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets
We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets

Just stop your crying… yios estop yio crayin
It’s a sign of the times… its a sain of de taims
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie
Just stop your crying… yios estop yio crayin
Baby, it will be alright… beibe iwuil bi olrrai
They told me that the end is near… dey tol mi da di en is niier
We gotta get away from here… wui gara guerawuey from jie

We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets
We never learn, we been here before… wui never leern wui biin jie bifoor
Why are we always stuck and running from…. wuay ar wui olwueys estak en ranin from
The bullets, the bullets?… de bulets de balets

We don’t talk enough… wui don tok enof
We should open up… wui shud openap
Before it’s all too much… bifor its ol tuu match
Will we ever learn?… wuil wui ever leern
We’ve been here before… wuiv biin jie bifor
It’s just what we know… its yios wuat wui nou

Stop your crying, baby… estop yio crayin beibe
It’s a sign of the times… its a sain of de taims
We gotta get away… wui gara guerawuey
We got to get away… wui gat tu guerawuueeeey
We got to get away… wui gat tu guerawuey
We got to get away… wui gat tu guerawuey
We got to get away… wui gat tu guerawuey
We got to—we got to—away… wui gat tshu wui gat tu awuey
We got to—we got to—away… wui gat tshu wui gat tu awuey
We got to—we got to—away… wui gat tshu wui gat tu awuey

#Pronunciación de Nivel Avanzado

jarryi stailz liriks
sain əv ðə taimz

ǰəst stɑp jər kraiiŋ
its ə sain əv ðə taimz
welkəm tə ðə fainəl šou
houp jər weriŋ jər best klouðz

ju kænt braib ðə dɔr ɑn jər wei tə ðə skai
ju luk priti ɡud daun hiər
bət ju eint rili ɡud

wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?
wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?

ǰəst stɑp jər kraiiŋ
its ə sain əv ðə taimz
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər
ǰəst stɑp jər kraiiŋ
itəl bi ɒlrait
ðei tould mi ðət ði end z nir
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər

ǰəst stɑp jər kraiiŋ
həv ðə taim əv jər laif
breikiŋ θru ði ætməsfir
ənd θiŋz ər priti ɡud frəm hiər

rəmembər, evriθiŋ wəl bi ɒlrait
wi kən mit əɡen sʌmwer
sʌmwer fɑr əwei frəm hiər

wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?
wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?

ǰəst stɑp jər kraiiŋ
its ə sain əv ðə taimz
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər
ǰəst stɑp jər kraiiŋ
beibi, it wəl bi ɒlrait
ðei tould mi ðət ði end z nir
wi ɡɑtə ɡet əwei frəm hiər

wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?
wi nevər lərn, wi bin hiər bifɔr
wai ər wi ɔlweiz stək ənd rʌniŋ frʌm
ðə buləts, ðə buləts?

wi dount tɔk ənəf
wi šəd oupən ʌp
bifɔr its ɔl tu mʌč
wəl wi evᵊr lərn?
wiv bin hiər bifɔr
its ǰəst hwʌt wi nou

stɑp jər kraiiŋ, beibi
its ə sain əv ðə taimz
wi ɡɑtə ɡet əwei
wi ɡɑt tə ɡet əwei
wi ɡɑt tə ɡet əwei
wi ɡɑt tə ɡet əwei
wi ɡɑt tə ɡet əwei
wi ɡɑt tə wi ɡɑt tə əwei
wi ɡɑt tə wi ɡɑt tə əwei
wi ɡɑt tə wi ɡɑt tə əwei

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Harry Styles – Kiwi-Pronunciación Letra Traducción

Harry Styles – Kiwi-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Harry Styles Lyrics
“Kiwi”

She worked her way through a cheap pack of cigarettes
Hard liquor mixed with a bit of intellect
And all the boys, they were saying they were into it
Such a pretty face, on a pretty neck

She’s driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it
I’m kind of into it
It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it
Oh, I think she said, “I’m having your baby, it’s none of your business.
I’m having your baby, it’s none of your business (it’s none of your, it’s none of your).
I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your, it’s none of your.”

It’s New York, baby, always jacked up
Holland Tunnel for a nose, it’s always backed up
When she’s alone, she goes home to a cactus
In a black dress, she’s such an actress

Driving me crazy, but I’m into it, but I’m into it
I’m kind of into it
It’s getting crazy, I think I’m losing it, I think I’m losing it
Oh, I think she said, “I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your business (it’s none of your, it’s none of your).
I’m having your baby (hey), it’s none of your business.
I’m having your baby (hey), it’s none of your, it’s none of your.”

She sits beside me like a silhouette
Hard candy dripping on me ’til my feet are wet
And now she’s all over me, it’s like I paid for it
It’s like I paid for it, I’m gonna pay for this

It’s none of your, it’s none of your
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business.”
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business” (it’s none of your, it’s none of your)
“I’m having your baby (hey), it’s none of your business”
“I’m having your baby, it’s none of your business” (it’s none of your, it’s none of your)

#Pronunciación de la Canción

heri stailz liriks
kiwi

ši wərkt hər wei θru ə čip pæk əv siɡərets
hɑrd likər mikst wiθ ə bit əv intəlekt
ənd ɔl ðə bɔiz, ðei wər seiiŋ ðei wər intu it
səč ə priti feis, ɑn ə priti nek

šiz draiviŋ mi kreizi, bət aim intu it, bət aim intu it
aim kaind əv intu it
its ɡetiŋ kreizi, ai θiŋk aim luziŋ it, ai θiŋk aim luziŋ it
ou, ai θiŋk ši sed, aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər, its nən əv jər.

its nu jɔrk, beibi, ɔlweiz ǰækt ʌp
hɑlənd tʌnəl fər ə nouz, its ɔlweiz bækt ʌp
hwen šiz əloun, ši ɡouz houm tə ə kæktəs
in ə blæk dres, šiz səč ən æktrəs

draiviŋ mi kreizi, bət aim intu it, bət aim intu it
aim kaind əv intu it
its ɡetiŋ kreizi, ai θiŋk aim luziŋ it, ai θiŋk aim luziŋ it
ou, ai θiŋk ši sed, aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər, its nən əv jər.

ši sits bəsaid mi laik ə siləwet
hɑrd kændi dripiŋ ɑn mi til mai fit ər wet
ənd nau šiz ɔl ouvᵊr mi, its laik ai peid fər it
its laik ai peid fər it, aim ɡɑnə pei fər ðis

its nən əv jər, its nən əv jər
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs.
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər
aim hæviŋ jər beibi hei, its nən əv jər biznəs
aim hæviŋ jər beibi, its nən əv jər biznəs its nən əv jər, its nən əv jər

aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Harry Styles – The Chain-Pronunciación Letra Traducción

Harry Styles – The Chain-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

“The Chain”

Listen to the wind blow
Watch the sun rise
Run in the shadows
Damn your love
Damn your lies

[2x]
And if you don’t love me now
You will never love me again
I can still hear you saying
You would never break the chain.

Listen to the wind blow
Down comes the night
Run in the shadows
Damn your love
Damn your lies

Break the silence
Damn the dark
Damn the light

[3x]
And if you don’t love me now
You will never love me again
I can still hear you saying
You would never break the chain.

[5x]
Chain, keep us together
Running in the shadows

#Pronunciación de la Canción

ðə čein

lisən tə ðə wind blou
wɑč ðə sən raiz
rən in ðə šædouz
dæm jər lʌv
dæm jər laiz

<[2x]>
ənd if ju dount lʌv mi nau
ju wəl nevər lʌv mi əɡen
ai kən stil hir ju seiiŋ
ju wud nevər breik ðə čein.

lisən tə ðə wind blou
daun kəmz ðə nait
rən in ðə šædouz
dæm jər lʌv
dæm jər laiz

breik ðə sailəns
dæm ðə dɑrk
dæm ðə lait

<[3x]>
ənd if ju dount lʌv mi nau
ju wəl nevər lʌv mi əɡen
ai kən stil hir ju seiiŋ
ju wud nevər breik ðə čein.

<[5x]>
čein, kip əz təɡeðər
rʌniŋ in ðə šædouz