guitar-skull-pronunciaciones

Rob Zombie – Ging Gang Gong De Do Gong De Laga Raga-Pronunciación Letra Traducción

Rob Zombie – Ging Gang Gong De Do Gong De Laga Raga-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Rob Zombie Lyrics
“Gong Gang Gong De Do Gong De Laga Raga”

They call me Shindig Johnny Punk
A regular ghost face peepshow funk
They call me Screaming Lord Dinosaur
Commander in chief of a voodoo war
They call me Mother Superior Joe
Broadcasting Casanova radio
They call me King Kong Raisin Bran
A fortified Hollywood Devil-man

Strapped behind the wheel of a flat-bed truck
A payload of pussy and Peking Duck
High on the fumes and high on the gas
Rally round the girl with the skull on her ass

They call me Mozart Gypsy Slave
Turning on the girls with a sonic waves
They call me Television Iron Face
Floating on a moonbase in outerspace
They call me Junk Flesh Pointy-Ear
Laughing at an old crusty mouseketeer
They called me Dirty Pig Alley Dan
A Hollywood fast-talkin’ Devil-man

Strapped behind the wheel of a flat-bed truck
A payload of pussy and Peking Duck
High on the fumes and high on the gas
Rally round the girl with the skull on her ass

Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga

They call me Pentagram Peter Pan
A money making… fuck it!

Strapped behind the wheel of a flat-bed truck
A payload of pussy and Peking Duck
High on the fumes and high on the gas
Rally round the girl with the skull on her ass

Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga
Ging gang gong de do gong de laga raga

#Pronunciación de la Canción

rɑb zɑmbi liriks
ɡɒŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>

ðei kɒl mi šindiɡ ǰɑni pəŋk
ə reɡjələr ɡoust feis pipšou fəŋk
ðei kɒl mi skrimiŋ lɔrd dainəsɔr
kəmændər in čif əv ə vudu wɔr
ðei kɒl mi mʌðᵊr supiriər ǰou
brɒdkæstiŋ kæsənouvə reidiou
ðei kɒl mi kiŋ kɒŋ reizin bræn
ə fɔrtəfaid hɑliwud <devil-man>

stræpt bəhaind ðə hwiəl əv ə flætbed trək
ə peiloud əv pusi ənd pikiŋ dək
hai ɑn ðə fjumz ənd hai ɑn ðə ɡæs
ræli raund ðə ɡərl wiθ ðə skəl ɑn hər æs

ðei kɒl mi mozart ǰipsi sleiv
tərniŋ ɑn ðə ɡərlz wiθ ə sɑnik weivz
ðei kɒl mi teləvižən aiərn feis
floutiŋ ɑn ə <moonbase> in <outerspace>
ðei kɒl mi ǰəŋk fleš <pointy-ear>
læfiŋ ət ən ould krʌsti <mouseketeer>
ðei kɒld mi dərti piɡ æli dæn
ə hɑliwud <fast-talkin> <devil-man>

stræpt bəhaind ðə hwiəl əv ə flætbed trək
ə peiloud əv pusi ənd pikiŋ dək
hai ɑn ðə fjumz ənd hai ɑn ðə ɡæs
ræli raund ðə ɡərl wiθ ðə skəl ɑn hər æs

ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>

ðei kɒl mi pentəɡræm pitər pæn
ə mʌni <making…> fək it!

stræpt bəhaind ðə hwiəl əv ə flætbed trək
ə peiloud əv pusi ənd pikiŋ dək
hai ɑn ðə fjumz ənd hai ɑn ðə ɡæs
ræli raund ðə ɡərl wiθ ðə skəl ɑn hər æs

ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>
ǰiŋ ɡæŋ ɡɒŋ di də ɡɒŋ di <laga> <raga>

guitar-skull-pronunciaciones

Rob Zombie – Demonoid Phenomenon-Pronunciación Letra Traducción

Rob Zombie – Demonoid Phenomenon-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Rob Zombie Lyrics
“Demonoid Phenomenon”

Hell on Earth
For What It’s Worth
Dead on Dreaming
You started screaming
The wizard of how
The king of the now
Cry like a banshee
And die like you want me

Violator
Desecrator
Turn around and meet the hater
Violator
Desecrator
Turn around and

Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on
Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on

The conquering worm
The slithering germ
Lost in black sleep
I see how the gods weep
The horror of Madness
The Terminal Sadness
The cool air of mourning
Gave me the warning

Violator
Desecrator
Turn around and meet the hater
Violator
Desecrator
Turn around and

Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on
Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on

Violator
Desecrator
Turn around and meet the hater
Violator
Desecrator
Turn around and

Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on
Demonoid Phenomenon
Get it out
Get it on

#Pronunciación de la Canción

rɑb zɑmbi liriks
<demonoid> fənɑmənɑn

hel ɑn ərθ
fər hwʌt its wərθ
ded ɑn drimiŋ
ju stɑrtəd skrimiŋ
ðə wizərd əv hau
ðə kiŋ əv ðə nau
krai laik ə bænši
ənd dai laik ju wɑnt mi

vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ənd mit ðə heitər
vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ænd

<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn
<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn

ðə kɑŋkəriŋ wərm
ðə sliðəriŋ ǰərm
lɒst in blæk slip
ai si hau ðə ɡɑdz wip
ðə hɔrər əv mædnəs
ðə tərmənəl sædnəs
ðə kul er əv mɔrniŋ
ɡeiv mi ðə wɔrniŋ

vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ənd mit ðə heitər
vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ænd

<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn
<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn

vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ənd mit ðə heitər
vaiəletər
<desecrator>
tərn əraund ænd

<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn
<demonoid> fənɑmənɑn
ɡet it aut
ɡet it ɑn

guitar-skull-pronunciaciones

Rob Zombie – Meet The Creeper-Pronunciación Letra Traducción

Rob Zombie – Meet The Creeper-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Rob Zombie Lyrics
“Meet The Creeper”

Creature core you can’t ignore
I got a 5000 fingers of dead yeah
A Rats are we you can’t break free
You’re with the livin’ on your bed yeah!

Meet the creeper, dig it deeper!
Meet the creeper, yeah!
Yeah!
I see the dead in your eyes!
I transform in the skies!

Stabbin out the city’s crowd
Like a dagger fallin on your baby
Thrill the kill I know you will
Feed the monster and the lady

Meet the creeper, dig it deeper!
Meet the creeper, yeah!
Yeah!
I see the dead in your eyes!
I transform in the skies!

Creature core you can’t ignore
I got a 5000 fingers of dead yeah
A rats are we you can’t break free
You’re with the livin’ on your bed yeah!

Meet the creeper, dig it deeper!
Meet the creeper, yeah!
Yeah!
I see the dead in your eyes!
I transform in the skies!

Meet the creeper ahhhh
Meet the creeper ahhhh
Meet the creeper ahhhh
Meet the creeper

#Pronunciación de la Canción

rɑb zɑmbi liriks
mit ðə kripər

kričᵊr kɔr ju kænt ignɔr
ai ɡɑt ə faiv θauzənd fiŋɡərz əv ded jæ
ə ræts ər wi ju kænt breik fri
jər wiθ ðə <livin> ɑn jər bed jæ!

mit ðə kripər, diɡ it dipər!
mit ðə kripər, jæ!
jæ!
ai si ðə ded in jər aiz!
ai trænsfɔrm in ðə skaiz!

<stabbin> aut ðə sitiz kraud
laik ə dæɡər fælin ɑn jər beibi
θril ðə kil ai nou ju wil
fid ðə mɑnstər ənd ðə leidi

mit ðə kripər, diɡ it dipər!
mit ðə kripər, jæ!
jæ!
ai si ðə ded in jər aiz!
ai trænsfɔrm in ðə skaiz!

kričᵊr kɔr ju kænt ignɔr
ai ɡɑt ə faiv θauzənd fiŋɡərz əv ded jæ
ə ræts ər wi ju kænt breik fri
jər wiθ ðə <livin> ɑn jər bed jæ!

mit ðə kripər, diɡ it dipər!
mit ðə kripər, jæ!
jæ!
ai si ðə ded in jər aiz!
ai trænsfɔrm in ðə skaiz!

mit ðə kripər <ahhhh>
mit ðə kripər <ahhhh>
mit ðə kripər <ahhhh>
mit ðə kripər