como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Evanescence – Anywhere-Pronunciación Letra Traducción

Evanescence – Anywhere-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Evanescence Lyrics
“Anywhere”

Dear my love, haven’t you wanted to be with me
And dear my love, haven’t you longed to be free
I can’t keep pretending that I don’t even know you
And at sweet night, you are my own
Take my hand

[CHORUS:]
We’re leaving here tonight
There’s → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

My Immortal-Evanescence-Pronunciación Letra y Video

 My Immortal-Evanescence-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

#Pronunciación de Nivel Intermedio

evənesəns liriks
mai imɔrtəl

aim sou taiərd əv biiŋ hiər
səprest bai ɔl mai čaildiš firz
ənd if ju həv tə liv
ai wiš ðət ju wud ǰəst liv
kəz jər prezəns stil liŋɡərz hiər
ənd it wount liv mi əloun

ðiz wundz wount sim tə → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Bring Me to Life-Evanescence-Pronunciación Letra y Video

Bring Me to Life-Evanescence-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

evənesəns liriks
briŋ mi tə laif
fit. pɒl məkɔi

hau kən ju si intu mai aiz laik oupən dɔrz?
lidiŋ ju daun intu mai kɔr hweᵊr aiv bikʌm sou nʌm
wiðaut ə soul mai spirətiz slipiŋ sʌmwer kould
ʌntil ju faind it ðər ənd led it bæk → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...