Calvin Harris – Dua Lipa – One Kiss-Pronunciación Letra Traducción

Calvin Harris – Dua Lipa – One Kiss-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Calvin Harris & Dua Lipa Lyrics
“One Kiss”

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

Let me take the night, I love real easy
And I know that you’ll still wanna see me
On the Sunday morning, music real loud
Let me love you while the moon is still out

Something in you
Lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One
One
Darling
One
One
Darling

I just want to feel your skin on mine
Feel your eyes do the exploring
Passion in the message when you smile
Take my time

It’s something in you
Lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One
One
Darling
One
One
Darling

See wonderland in your eyes
Might need your company tonight

Something in you
Lit up heaven in me
The feeling won’t let me sleep
‘Cause I’m lost in the way you move, the way you feel

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One kiss is all it takes
Fallin’ in love with me
Possibilities
I look like all you need

One
One
Darling
One
One
Darling

#Pronunciación de la Canción

kælvən heris ənd <dua> lipə liriks
wʌn kis
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
let mi teik ðə nait, ai lʌv riəl izi
ənd ai nou ðət jul stil wɑnə si mi
ɑn ðə sʌndi mɔrniŋ, mjuzik riəl laud
let mi lʌv ju wail ðə mun z stil aut
sʌmθiŋ in ju
lit ʌp hevən in mi
ðə filiŋ wount let mi slip
kəz aim lɒst in ðə wei ju muv, ðə wei ju fil
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
ai ǰəst wɑnt tə fil jər skin ɑn main
fil jər aiz də ði iksplɔriŋ
pæšən in ðə mesəǰ hwen ju smail
teik mai taim
its sʌmθiŋ in ju
lit ʌp hevən in mi
ðə filiŋ wount let mi slip
kəz aim lɒst in ðə wei ju muv, ðə wei ju fil
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
si wʌndərlænd in jər aiz
mait nid jər kʌmpəni tənait
sʌmθiŋ in ju
lit ʌp hevən in mi
ðə filiŋ wount let mi slip
kəz aim lɒst in ðə wei ju muv, ðə wei ju fil
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn kis iz ɔl it teiks
fælin in lʌv wiθ mi
pɑsəbilətiz
ai luk laik ɔl ju nid
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
wʌn
wʌn
dɑrliŋ
aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Silk City – Dua Lipa – Electricity-Pronunciación Letra Traducción

Silk City – Dua Lipa – Electricity-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Silk City & Dua Lipa Lyrics
“Electricity”
(feat. Diplo, Mark Ronson)

Falling into you, baby
Even electricity can’t compare to what I feel when I’m with you
Ooh, baby
Giving up my ghost for you
And now I’m see through

You give me a feeling, feeling so strong
I know you’ve been treating, treating yourself wrong
So let me care for you
Ooh, baby
I’ma love you differently
I’ll give you electricity
Give it to you

And even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you
You know I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny
(Even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you and I
I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny)

All I see is you, lately
Wide awake in and in my dreams
I see your face so vividly
I don’t know what I do
Ooh, baby
If you only saw a friend in me
I’d be bittersweet

You give me a feeling, feeling so strong
I know you’ve been treating, treating yourself wrong
So let me care for you
Ooh, baby
I’ma love you differently
I’ll give you electricity
Give it to you

And even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you
You know I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny
(Even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you and I
I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny)

I feel electric, baby
So electric, baby
Wanna let you know, let you know, ooh
I think I’m ready, baby
I think I’m ready, now
Electricity, I’m falling in to you
I feel electric, baby (I want it, I need it)
So electric, baby (this current between us)
Wanna let you know, let you know (this flow, this feeling)
I think I’m ready, baby (I want it, I need it)
I think I’m ready, now (this current between us)
Electricity, I’m falling in to you (this flow, this feeling)

And even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you
You know I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny
(Even if I could
I wouldn’t turn on you
And I would stop the world for you and I
I wanna let you know, I’ll never let this feeling go
This love has no ceiling, I cannot deny)

I feel electric, baby
So electric, baby
Wanna let you know, let you know (I want it, I need it)
I think I’m ready, baby (this current between us)
I think I’m ready, now (this flow, this feeling)
Electricity (woo-hoo!)
I feel electric, baby
So electric, baby
Wanna let you know, let you know
I think I’m ready, baby
I think I’m ready, now
Electricity

#Pronunciación de la Canción

silk siti ənd <dua> lipə liriks
əlektrisəti
fit. <diplo>, mɑrk rɑnsən
fɑliŋ intu ju, beibi
ivən əlektrisəti kænt kəmper tə hwʌt ai fil hwen aim wiθ ju
u, beibi
ɡiviŋ ʌp mai ɡoust fər ju
ənd nau aim si θru
ju ɡiv mi ə filiŋ, filiŋ sou strɒŋ
ai nou juv bin tritiŋ, tritiŋ jərself rɒŋ
sou let mi ker fər ju
u, beibi
<ima> lʌv ju difrəntli
ail ɡiv ju əlektrisəti
ɡiv it tə ju
ənd ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju
ju nou ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju ənd ai
ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ɔl ai si z ju, leitli
waid əweik in ənd in mai drimz
ai si jər feis sou vivədli
ai dount nou hwʌt ai du
u, beibi
if ju ounli sɔ ə frend in mi
aid bi bitərswit
ju ɡiv mi ə filiŋ, filiŋ sou strɒŋ
ai nou juv bin tritiŋ, tritiŋ jərself rɒŋ
sou let mi ker fər ju
u, beibi
<ima> lʌv ju difrəntli
ail ɡiv ju əlektrisəti
ɡiv it tə ju
ənd ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju
ju nou ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju ənd ai
ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ai fil əlektrik, beibi
sou əlektrik, beibi
wɑnə let ju nou, let ju nou, u
ai θiŋk aim redi, beibi
ai θiŋk aim redi, nau
əlektrisəti, aim fɑliŋ in tə ju
ai fil əlektrik, beibi ai wɑnt it, ai nid it
sou əlektrik, beibi ðis kərənt bitwin əz
wɑnə let ju nou, let ju nou ðis flou, ðis filiŋ
ai θiŋk aim redi, beibi ai wɑnt it, ai nid it
ai θiŋk aim redi, nau ðis kərənt bitwin əz
əlektrisəti, aim fɑliŋ in tə ju ðis flou, ðis filiŋ
ənd ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju
ju nou ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ivən if ai kud
ai wudənt tərn ɑn ju
ənd ai wud stɑp ðə wərld fər ju ənd ai
ai wɑnə let ju nou, ail nevər let ðis filiŋ ɡou
ðis lʌv həz nou siliŋ, ai kænɑt dənai
ai fil əlektrik, beibi
sou əlektrik, beibi
wɑnə let ju nou, let ju nou ai wɑnt it, ai nid it
ai θiŋk aim redi, beibi ðis kərənt bitwin əz
ai θiŋk aim redi, nau ðis flou, ðis filiŋ
əlektrisəti <woo-hoo>!
ai fil əlektrik, beibi
sou əlektrik, beibi
wɑnə let ju nou, let ju nou
ai θiŋk aim redi, beibi
ai θiŋk aim redi, nau
əlektrisəti

 

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Martin Garrix-Dua Lipa-Scared To Be Lonely-Pronunciación Letra Traducción y Video

Martin Garrix-Dua Lipa-Scared To Be Lonely-Cursos Online Gratuitos

MARTIN GARRIX LYRICS
“Scared To Be Lonely”
(with Dua Lipa)

It was great at the very start
Hands on each other
Couldn’t stand to be far apart
Closer the better

Now we’re picking fights
And slamming doors
Magnifying all our flaws
And I wonder why
Wonder what for
Why we keep coming back for more

Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
Do we need somebody
Just to feel like we’re alright?
Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?

Too much time, losing track of us
Where was the real?
Undefined, spiraling out of touch
Forgot how it feels

All the messed up fights
And slamming doors
Magnifying all our flaws
And I wonder why
Wonder what for
It’s like we keep coming back for more

Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?
Do we need somebody
Just to feel like we’re alright?
Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?

Scared to be lonely

Even when we know it’s wrong
Been somebody better for us all along
Tell me, how can we keep holding on?
Holding on tonight
‘Cause we’re scared to be lonely
Even when we know it’s wrong
Been somebody better for us all along
Tell me, how can we keep holding on?
Holding on tonight
‘Cause we’re scared to be lonely

Is it just our bodies?
Are we both losing our minds?
Is the only reason you’re holding me tonight
‘Cause we’re scared to be lonely?

Scared to be lonely
Scared to be lonely
Eh, eh, scared to be lonely

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

mɑrtən <garrix> liriks
skerd tə bi lounli
wiθ <dua> lipə

it wəz ɡreit ət ðə veri stɑrt
hændz ɑn ič ʌðᵊr
kudənt stænd tə bi fɑr əpɑrt
klousᵊr ðə betər

nau wir pikiŋ faits
ənd slæmiŋ dɔrz
mæɡnəfaiiŋ ɔl auər flɒz
ənd ai wʌndər wai
wʌndər hwʌt fɔr
wai wi kip kʌmiŋ bæk fər mɔr

iz it ǰəst auər bɑdiz?
ər wi bouθ luziŋ auər maindz?
iz ði ounli rizən jər houldiŋ mi tənait
kəz wir skerd tə bi lounli?
də wi nid sʌmbɑdi
ǰəst tə fil laik wir ɒlrait?
iz ði ounli rizən jər houldiŋ mi tənait
kəz wir skerd tə bi lounli?

tu mʌč taim, luziŋ træk əv əz
hweᵊr wəz ðə riəl?
ʌndəfaind, spairəliŋ aut əv təč
fərɡɑt hau it filz

ɔl ðə mest ʌp faits
ənd slæmiŋ dɔrz
mæɡnəfaiiŋ ɔl auər flɒz
ənd ai wʌndər wai
wʌndər hwʌt fɔr
its laik wi kip kʌmiŋ bæk fər mɔr

iz it ǰəst auər bɑdiz?
ər wi bouθ luziŋ auər maindz?
iz ði ounli rizən jər houldiŋ mi tənait
kəz wir skerd tə bi lounli?
də wi nid sʌmbɑdi
ǰəst tə fil laik wir ɒlrait?
iz ði ounli rizən jər houldiŋ mi tənait
kəz wir skerd tə bi lounli?

skerd tə bi lounli

ivən hwen wi nou its rɒŋ
bin sʌmbɑdi betər fər əz ɔl əlɔŋ
tel mi, hau kən wi kip houldiŋ ɑn?
houldiŋ ɑn tənait
kəz wir skerd tə bi lounli
ivən hwen wi nou its rɒŋ
bin sʌmbɑdi betər fər əz ɔl əlɔŋ
tel mi, hau kən wi kip houldiŋ ɑn?
houldiŋ ɑn tənait
kəz wir skerd tə bi lounli

iz it ǰəst auər bɑdiz?
ər wi bouθ luziŋ auər maindz?
iz ði ounli rizən jər houldiŋ mi tənait
kəz wir skerd tə bi lounli?

skerd tə bi lounli
skerd tə bi lounli
e, e, skerd tə bi lounli