Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Listen-Beyonce-Pronunciación Letra y Video

Listen-Beyonce-Como Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<beyonce> nolz liriks
lisən

lisən tə ðə sɒŋ hiər in mai hɑrt
ə melədi ai stɑrt bət kænt kəmplit

lisən, tə ðə saund frəm dip wiðin
its ounli biɡiniŋ
tə faind rilis

ou, ðə taim həz kəm
fər mai drimz tə bi hərd
ðei wəl nɑt bi pušt əsaid → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Ed Sheeran – Perfect Duet-Beyoncé-Pronunciación Letra Traducción

Ed Sheeran – Perfect Duet-Beyoncé-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Ed Sheeran & Beyonce Lyrics
“Perfect Duet”

[Ed Sheeran:]
I found a love for me
Oh darling, just dive right in and follow my lead
Well, I found a girl, beautiful and sweet
Oh, I never knew you were the someone waiting for me
‘Cause we were just → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...

Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Beyoncé – I Was Here-Pronunciación Letra Traducción

Beyoncé – I Was Here-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Beyonce Knowles Lyrics
“I Was Here”

I wanna leave my footprints on the sands of time
Know there was something that, meant something that I left behind
When I leave this world, I’ll leave no regrets
Leave something to remember, so they won’t forget

I was here
I → CLICK AQUÍ PARA SEGUIR CANTANDO!...