Die Antwoord-Cookie Thumper!-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Can´t Help Falling in Love-UB40-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Can´t Help Falling in Love-Elvis Presley-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Can’t Help Falling In Love”

Wise men say
Only fools rush in
But I can’t help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can’t help falling in love with you?

Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can’t help falling in love with you

Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Take my hand,
Take my whole life, too
For I can’t help falling in love with you
For I can’t help falling in love with you

kænt help fɑliŋ in lʌv

waiz men sei
ounli fulz rəš in
bət ai kænt help fɑliŋ in lʌv wiθ ju
šəl ai stei?
wud it bi ə sin
if ai kænt help fɑliŋ in lʌv wiθ ju?

laik ə rivər flouz
šurli tə ðə si
dɑrliŋ, sou it ɡouz
səm θiŋz ər ment tə bi
teik mai hænd,
teik mai houl laif, tu
fər ai kænt help fɑliŋ in lʌv wiθ ju

laik ə rivər flouz
šurli tə ðə si
dɑrliŋ, sou it ɡouz
səm θiŋz ər ment tə bi
teik mai hænd,
teik mai houl laif, tu
fər ai kænt help fɑliŋ in lʌv wiθ ju
fər ai kænt help fɑliŋ in lʌv wiθ ju

Die Antwoord-Cookie Thumper!-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Can´t Help Falling in Love-UB40-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Pin It on Pinterest