Bohemian Rhapsody-Queen-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Bohemian Rhapsody”

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide,
No escape from reality.

Open your eyes,
Look up to the skies and see,
I’m just a poor boy, I need no sympathy,
Because I’m easy come, easy go,
Little high, little low,
Anyway the wind blows doesn’t really matter to me, to me.

Mama, just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger, now he’s dead.
Mama, life had just begun,
But now I’ve gone and thrown it all away.

Mama, ooh,
Didn’t mean to make you cry,
If I’m not back again this time tomorrow,
Carry on, carry on as if nothing really matters.

Too late, my time has come,
Sent shivers down my spine,
Body’s aching all the time.
Goodbye, everybody, I’ve got to go,
Gotta leave you all behind and face the truth.

Mama, ooh (anyway the wind blows),
I don’t wanna die,
I sometimes wish I’d never been born at all.

I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?
Thunderbolt and lightning,
Very, very frightening me.
(Galileo) Galileo.
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro
Magnifico.

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

I’m just a poor boy, nobody loves me.
He’s just a poor boy from a poor family,
Spare him his life from this monstrosity.

Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let me go!)
Will not let you go. (Let me go!)
Never, never let you go
Never let me go, oh.
No, no, no, no, no, no, no.
Oh, mama mia, mama mia (Mama mia, let me go.)
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.

So you think you can stone me and spit in my eye?
So you think you can love me and leave me to die?
Oh, baby, can’t do this to me, baby,
Just gotta get out, just gotta get right outta here.

(Oh, yeah, oh yeah)

Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters,
Nothing really matters to me.

Anyway the wind blows.


bouhimiən ræpsədi

iz ðis ðə riəl laif?
iz ðis ǰəst fæntəsi?
kɔt in ə lændslaid,
nou əskeip frəm riæləti.

oupən jər aiz,
luk ʌp tə ðə skaiz ənd si,
aim ǰəst ə pur bɔi, ai nid nou simpəθi,
bikɒz aim izi kəm, izi ɡou,
litəl hai, litəl lou,
eniwe ðə wind blouz dʌzənt rili mætər tə mi, tə mi.

mɑmə, ǰəst kild ə mæn,
put ə ɡən əɡenst iz hed,
puld mai triɡər, nau hiz ded.
mɑmə, laif həd ǰəst biɡʌn,
bət nau aiv ɡɒn ənd θroun it ɔl əwei.

mɑmə, u,
didənt min tə meik ju krai,
if aim nɑt bæk əɡen ðis taim təmɑrou,
kæri ɑn, kæri ɑn əz if nʌθiŋ rili mætərz.

tu leit, mai taim həz kəm,
sent šivərz daun mai spain,
bɑdiz eikiŋ ɔl ðə taim.
ɡudbai, evribɑdi, aiv ɡɑt tə ɡou,
ɡɑtə liv ju ɔl bəhaind ənd feis ðə truθ.

mɑmə, u eniwe ðə wind blouz,
ai dount wɑnə dai,
ai səmtaimz wiš aid nevər bin bɔrn ət ɔl.

ai si ə litəl <silhouetto> əv ə mæn,
<scaramouche>, <scaramouche>, wəl ju də ðə fændæŋɡou?
θʌndəboult ənd laitəniŋ,
veri, veri fraitəniŋ mi.
ɡælileiou ɡælileiou.
ɡælileiou ɡælileiou,
ɡælileiou fiɡərou
<magnifico>.

aim ǰəst ə pur bɔi, noubədi lʌvz mi.
hiz ǰəst ə pur bɔi frəm ə pur fæməli,
sper im iz laif frəm ðis manstrɑsəti.

izi kəm, izi ɡou, wəl ju let mi ɡou?
<bismillah>! nou, wi wəl nɑt let ju ɡou. let im ɡou!
<bismillah>! wi wəl nɑt let ju ɡou. let im ɡou!
<bismillah>! wi wəl nɑt let ju ɡou. let mi ɡou!
wəl nɑt let ju ɡou. let mi ɡou!
nevər, nevər let ju ɡou
nevər let mi ɡou, ou.
nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou.
ou, mɑmə miə, mɑmə miə mɑmə miə, let mi ɡou.
bielzəbəb həz ə devəl put əsaid fər mi, fər mi, fər mi.

sou ju θiŋk ju kən stoun mi ənd spit in mai ai?
sou ju θiŋk ju kən lʌv mi ənd liv mi tə dai?
ou, beibi, kænt də ðis tə mi, beibi,
ǰəst ɡɑtə ɡet aut, ǰəst ɡɑtə ɡet rait utə hiər.

ou, jæ, ou jæ

nʌθiŋ rili mætərz,
eniwʌn kən si,
nʌθiŋ rili mætərz,
nʌθiŋ rili mætərz tə mi.

eniwe ðə wind blouz.