Be Somebody-Thousand Foot Krutch-Pronunciación Letra Traducción y Video
Life is Beautiful-The Afters-Pronunciación Letra Traducción y Video

Avicii-Without You-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

AVICII LYRICS
“Without You”
(feat. Sandro Cavazza)

You said that we would always be
Without you I feel lost at sea

Through the darkness you’d hide with me
Like the wind we’d be wild and free

You said you’d follow me anywhere
But your eyes tell me you won’t be there

I’ve gotta learn how to love without you
I’ve gotta carry my cross without you
Stuck in the middle and I’m just about to
Figure it out without you
And I’m done sitting home without you
Fuck I’m going out without you
I’m gonna tear this city down without you
I’m goin’ Bonnie and Clyde without you

Now I’m running away my dear
From myself and the truth I fear
My heart is beating I can’t see clear
How I’m wishing that you were here

You said you’d follow me anywhere
But your eyes tell me you won’t be there

I’ve gotta learn how to love without you
I’ve gotta carry my cross without you
Stuck in the middle and I’m just about to
Figure it out without you
And I’m done sitting home without you
Fuck I’m going out without you
I’m gonna tear this city down without you
I’m goin’ Bonnie and Clyde without you

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

<avichii> liriks
wiðaut yiu
fit. sændrou <cavazza>

ju sed ðət wi wud ɔlweiz bi
wiðaut ju ai fil lɒst ət si
θru ðə dɑrknəs jud haid wiθ mi
laik ðə wind wid bi waild ənd fri

ju sed jud fɑlou mi eniwer
bət jər aiz tel mi ju wount bi ðer

aiv ɡɑtə lərn hau tə lʌv wiðaut ju
aiv ɡɑtə kæri mai krɑs wiðaut ju
stək in ðə midəl ənd aim ǰəst əbaut tu
fiɡjər it aut wiðaut ju
ənd aim dən sitiŋ houm wiðaut ju
fək aim ɡouiŋ aut wiðaut ju
aim ɡɑnə tir ðis siti daun wiðaut ju
aim ɡɔin bɑni ənd klaid wiðaut ju

nau aim rʌniŋ əwei mai dir
frəm maiself ənd ðə truθ ai fir
mai hɑrt s bitiŋ ai kænt si klir
hau aim wišiŋ ðət ju wər hiər

ju sed jud fɑlou mi eniwer
bət jər aiz tel mi ju wount bi ðer

aiv ɡɑtə lərn hau tə lʌv wiðaut ju
aiv ɡɑtə kæri mai krɑs wiðaut ju
stək in ðə midəl ənd aim ǰəst əbaut tu
fiɡjər it aut wiðaut ju
ənd aim dən sitiŋ houm wiðaut ju
fək aim ɡouiŋ aut wiðaut ju
aim ɡɑnə tir ðis siti daun wiðaut ju
aim ɡɔin bɑni ənd klaid wiðaut ju

Be Somebody-Thousand Foot Krutch-Pronunciación Letra Traducción y Video
Life is Beautiful-The Afters-Pronunciación Letra Traducción y Video

Pin It on Pinterest