Motionless In White-Reincarnate-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Run Away Galantis U & I-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

Asleep-The Smiths-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Asleep”

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I’m tired and I
I want to go to bed

Sing me to sleep
Sing me to sleep
And then leave me alone
Don’t try to wake me in the morning
‘Cause I will be gone
Don’t feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I will feel so glad to go

Sing me to sleep
Sing me to sleep
I don’t want to wake up
On my own anymore

Sing to me
Sing to me
I don’t want to wake up
On my own anymore

Don’t feel bad for me
I want you to know
Deep in the cell of my heart
I really want to go

There is another world
There is a better world
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well, there must be
Well…

Bye bye
Bye bye
Bye…

əslip

siŋ mi tə slip
siŋ mi tə slip
aim taiərd ənd ai
ai wɑnt tə ɡou tə bed

siŋ mi tə slip
siŋ mi tə slip
ənd ðen liv mi əloun
dount trai tə weik mi in ðə mɔrniŋ
kəz ai wəl bi ɡɒn
dount fil bæd fər mi
ai wɑnt ju tə nou
dip in ðə sel əv mai hɑrt
ai wəl fil sou ɡlæd tə ɡou

siŋ mi tə slip
siŋ mi tə slip
ai dount wɑnt tə weik ʌp
ɑn mai oun enimɔr

siŋ tə mi
siŋ tə mi
ai dount wɑnt tə weik ʌp
ɑn mai oun enimɔr

dount fil bæd fər mi
ai wɑnt ju tə nou
dip in ðə sel əv mai hɑrt
ai rili wɑnt tə ɡou

ðər z ənʌðᵊr wərld
ðər z ə betər wərld
wel, ðər məst bi
wel, ðər məst bi
wel, ðər məst bi
wel, ðər məst bi
wel…

bai bai
bai bai
bai…

Motionless In White-Reincarnate-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido
Run Away Galantis U & I-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

Pin It on Pinterest