American Woman-Lenny Kravitz-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés Mujer Americana

“American Woman”
(originally by The Guess Who)

Huh, American woman, stay away from me
American woman, mama let me be

Don’t come hanging ‘round my door
I don’t wanna see your face no more
I got more important things to do
Than spend my time growin’ old with you

Now woman, stay away
American woman, listen what I say

American woman, get away from me
American woman, mama let me be

Don’t come knocking ‘round my door
I don’t wanna see your shadow no more
Colored lights can hypnotize
Sparkle someone else’s eyes

Now woman, get away
American woman, listen what I say

American woman, I said, get away
American woman, listen what I say

Don’t come hanging ‘round my door
Don’t want to see your face no more
I don’t need your war machines
I don’t need your ghetto scenes

Colored lights can hypnotize
Sparkle someone else’s eyes

Now woman, get away
American woman, listen what I say

American woman, stay away from me
American woman, mama let me be

I gotta go, I gotta get away
Baby, I gotta go, I wanna fly away

I’m gonna leave you, woman
I’m gonna leave you, woman
I’m gonna leave you, woman
I’m gonna leave you, woman

A-bye, bye, a-bye, bye
Bye bye, bye bye

(American woman)
You’re no good for me and I’m no good for you
(American woman)
I look you right straight in the eye an’ tell you what I’m gonna do

(American woman)
I’m gonna leave you woman, you know I gotta go
(American woman)
I’m gonna leave you woman, I gotta go

(American woman)
I gotta go, I gotta go American woman, yeah


əmerikən wumən
əriǰənəli bai ðə ɡes hu

hə, əmerikən wumən, stei əwei frəm mi
əmerikən wumən, mɑmə let mi bi

dount kəm hæŋiŋ raund mai dɔr
ai dount wɑnə si jər feis nou mɔr
ai ɡɑt mɔr impɔrtənt θiŋz tə du
ðən spend mai taim ould wiθ ju

nau wumən, stei əwei
əmerikən wumən, lisən hwʌt ai sei

əmerikən wumən, ɡet əwei frəm mi
əmerikən wumən, mɑmə let mi bi

dount kəm nɑkiŋ raund mai dɔr
ai dount wɑnə si jər šædou nou mɔr
kʌlərd laits kən hipnətaiz
spɑrkəl sʌmwən elsəz aiz

nau wumən, ɡet əwei
əmerikən wumən, lisən hwʌt ai sei

əmerikən wumən, ai sed, ɡet əwei
əmerikən wumən, lisən hwʌt ai sei

dount kəm hæŋiŋ raund mai dɔr
dount wɑnt tə si jər feis nou mɔr
ai dount nid jər wɔr mišinz
ai dount nid jər ɡetou sinz

kʌlərd laits kən hipnətaiz
spɑrkəl sʌmwən elsəz aiz

nau wumən, ɡet əwei
əmerikən wumən, lisən hwʌt ai sei

əmerikən wumən, stei əwei frəm mi
əmerikən wumən, mɑmə let mi bi

ai ɡɑtə ɡou, ai ɡɑtə ɡet əwei
beibi, ai ɡɑtə ɡou, ai wɑnə flai əwei

aim ɡɑnə liv ju, wumən
aim ɡɑnə liv ju, wumən
aim ɡɑnə liv ju, wumən
aim ɡɑnə liv ju, wumən

, bai, , bai
bai bai, bai bai

əmerikən wumən
jər nou ɡud fər mi ənd aim nou ɡud fər ju
əmerikən wumən
ai luk ju rait streit in ði ai tel ju hwʌt aim ɡɑnə du

əmerikən wumən
aim ɡɑnə liv ju wumən, ju nou ai ɡɑtə ɡou
əmerikən wumən
aim ɡɑnə liv ju wumən, ai ɡɑtə ɡou

əmerikən wumən
ai ɡɑtə ɡou, ai ɡɑtə ɡou əmerikən wumən, jæ

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS