Always-Bon Jovi-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Always”

This Romeo is bleeding
But you can’t see his blood
It’s nothing but some feelings
That this old dog kicked up

It’s been raining since you left me
Now I’m drowning in the flood
You see I’ve always been a fighter
But without you I give up

Now I can’t sing a love song
Like the way it’s meant to be
Well, I guess I’m not that good anymore
But, baby, that’s just me

And I will love you, baby, always
And I’ll be there forever and a day, always
I’ll be there ‘til the stars don’t shine
‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme
And I know when I die,
You’ll be on my mind
And I’ll love you always

Now your pictures that you left behind
Are just memories of a different life
Some that made us laugh, some that made us cry
One that made you have to say goodbye
What I’d give to run my fingers through your hair
To touch your lips, to hold you near
When you say your prayers, try to understand
I’ve made mistakes, I’m just a man

When he holds you close, when he pulls you near
When he says the words you’ve been needing to hear
I’ll wish I was him ‘cause those words are mine
To say to you ‘til the end of time

Yeah, I will love you, baby, always
And I’ll be there forever and a day, always

If you told me to cry for you
I could
If you told me to die for you
I would
Take a look at my face
There’s no price I won’t pay
To say these words to you

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Well, there ain’t no luck
In these loaded dice
But, baby, if you give me just one more try
We can pack up our old dreams and our old lives
We’ll find a place where the sun still shines

And I will love you, baby, always
And I’ll be there forever and a day, always
I’ll be there ‘til the stars don’t shine
‘Til the heavens burst and the words don’t rhyme
And I know when I die,
You’ll be on my mind
And I’ll love you, always

ɔlweiz

ðis romiou z blidiŋ
bət ju kænt si iz bləd
its nʌθiŋ bət səm filiŋz
ðət ðis ould dɔɡ kikt ʌp

its bin reiniŋ sins ju left mi
nau aim drauniŋ in ðə fləd
ju si aiv ɔlweiz bin ə faitər
bət wiðaut ju ai ɡiv ʌp

nau ai kænt siŋ ə lʌv sɒŋ
laik ðə wei its ment tə bi
wel, ai ɡes aim nɑt ðət ɡud enimɔr
bʌt, beibi, ðæts ǰəst mi

ənd ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz
ail bi ðər til ðə stɑrz dount šain
til ðə hevənz bərst ənd ðə wərdz dount raim
ənd ai nou hwen ai dai,
jul bi ɑn mai maind
ənd ail lʌv ju ɔlweiz

nau jər pikčərz ðət ju left bəhaind
ər ǰəst meməriz əv ə difərənt laif
səm ðət meid əz læf, səm ðət meid əz krai
wʌn ðət meid ju həv tə sei ɡudbai
hwʌt aid ɡiv tə rən mai fiŋɡərz θru jər her
tə təč jər lips, tə hould ju nir
hwen ju sei jər prerz, trai tə ʌndərstænd
aiv meid misteiks, aim ǰəst ə mæn

hwen hi houldz ju klouz, hwen hi pulz ju nir
hwen hi sez ðə wərdz juv bin nidiŋ tə hir
ail wiš ai wəz im kəz ðouz wərdz ər main
tə sei tə ju til ði end əv taim

jæ, ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz

if ju tould mi tə krai fər ju
ai kud
if ju tould mi tə dai fər ju
ai wud
teik ə luk ət mai feis
ðerz nou prais ai wount pei
tə sei ðiz wərdz tə ju

wel, ðər eint nou lək
in ðiz loudid dais
bʌt, beibi, if ju ɡiv mi ǰəst wʌn mɔr trai
wi kən pæk ʌp auər ould drimz ənd auər ould livz
wil faind ə pleis hweᵊr ðə sən stil šainz

ənd ai wəl lʌv ju, beibi, ɔlweiz
ənd ail bi ðər fərevər ənd ə dei, ɔlweiz
ail bi ðər til ðə stɑrz dount šain
til ðə hevənz bərst ənd ðə wərdz dount raim
ənd ai nou hwen ai dai,
jul bi ɑn mai maind
ənd ail lʌv ju, ɔlweiz

Touch It-Ariana Grande-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
Right Round Flo Rida-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest