Alphabet Boy-Melanie Martinez-MÚSICA PARA APRENDER INGLÉS

MELANIE MARTINEZ LYRICS
“Alphabet Boy”

A-a-aaa, b-b-b-b
A-a-aaa, b-b-b-b
A-a-aaa, b-b-b-b
B-b-b-b, b-b-b, b-b-b-b

Always aiming paper airplanes at me when you’re around
You build me up like building blocks just so you can bring me down

You can crush my candy cane but you’ll never catch me cry
If you dangle that diploma and I dead, you, don’t be surprised

I know my ABCs, yet you keep teaching me
I say, fuck your degree, alphabet boy
You think you’re smarter than me with all your bad poetry
Fuck all your ABCs, alphabet boy

I’m not a little kid now
Watch me get big now
Spell my name on the fridge now
With all your alphabet toys
You won the spelling bee now,
But are you smarter than me now?
You’re the prince of the playground,
Little alphabet boy

A-a-aaa, b-b-b-b
A-a-aaa, b-b-b-b
A-a-aaa, b-b-b-b
B-b-b-b, b-b-b, b-b-b-b

Apples aren’t always appropriate apologies
Butterscotch and bubblegum drops are bittersweet to me
You call me a child while you keep counting all your coins
But you’re not my daddy and I’m not your dolly
And your dictionary’s destroyed

I know my ABCs, yet you keep teaching me
I say, fuck your degree, alphabet boy
You think you’re smarter than me with all your bad poetry
Fuck all your ABCs, alphabet boy

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

I’m not a little kid now
Watch me get big now
Spell my name on the fridge now
With all your alphabet toys
You won the spelling bee now,
But are you smarter than me now?
You’re the prince of the playground,
Little alphabet boy

Alphabet boy
My alphabet boy
Alphabet boy
Alphabet boy
My alphabet boy
Ooh-ooh

I’m not a little kid now
Watch me get big now
Spell my name on the fridge now
With all your alphabet toys
You won the spelling bee now,
But are you smarter than me now?
You’re the prince of the playground,
Little alphabet boy

[2x]
A-a-a, b-b-b-b
A-a-a, b-b-b-b-b
A-a-a, b-b-b-b
B-b-b-b, b-b-b-b-b-b-b

(Alphabet boy, oh, alphabet boy)

Alphabet boy

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

meləni martinez liriks
ælfəbet bɔi

<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<b-b-b-b>, <b-b-b>, <b-b-b-b>

ɔlweiz eimiŋ peipər erplenz ət mi hwen jər əraund
ju bild mi ʌp laik bildiŋ blɑks ǰəst sou ju kən briŋ mi daun
ju kən krəš mai kændi kein bət jul nevər kæč mi krai
if ju dæŋɡəl ðət diploumə ənd ai ded, ju, dount bi sərpraizd

ai nou mai eibisiz, jet ju kip tičiŋ mi
ai sei, fək jər diɡri, ælfəbet bɔi
ju θiŋk jər smɑrtər ðən mi wiθ ɔl jər bæd pouitri
fək ɔl jər eibisiz, ælfəbet bɔi

aim nɑt ə litəl kid nau
wɑč mi ɡet biɡ nau
spel mai neim ɑn ðə friǰ nau
wiθ ɔl jər ælfəbet tɔiz
ju wən ðə speliŋ bi nau,
bət ər ju smɑrtər ðən mi nau?
jər ðə prins əv ðə pleiɡraund,
litəl ælfəbet bɔi

<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<a-a-aaa>, <b-b-b-b>
<b-b-b-b>, <b-b-b>, <b-b-b-b>

æpəlz ɑrənt ɔlweiz əproupriət əpɑləǰiz
bʌtᵊrskɑč ənd bʌblɡʌm drɑps ər bitərswit tə mi
ju kɒl mi ə čaild wail ju kip kauntiŋ ɔl jər kɔinz
bət jər nɑt mai dædi ənd aim nɑt jər dɑli
ənd jər dikšəneriiz dəstrɔid

ai nou mai eibisiz, jet ju kip tičiŋ mi
ai sei, fək jər diɡri, ælfəbet bɔi
ju θiŋk jər smɑrtər ðən mi wiθ ɔl jər bæd pouitri
fək ɔl jər eibisiz, ælfəbet bɔi

aim nɑt ə litəl kid nau
wɑč mi ɡet biɡ nau
spel mai neim ɑn ðə friǰ nau
wiθ ɔl jər ælfəbet tɔiz
ju wən ðə speliŋ bi nau,
bət ər ju smɑrtər ðən mi nau?
jər ðə prins əv ðə pleiɡraund,
litəl ælfəbet bɔi

ælfəbet bɔi
mai ælfəbet bɔi
ælfəbet bɔi
ælfəbet bɔi
mai ælfəbet bɔi
<ooh-ooh>

aim nɑt ə litəl kid nau
wɑč mi ɡet biɡ nau
spel mai neim ɑn ðə friǰ nau
wiθ ɔl jər ælfəbet tɔiz
ju wən ðə speliŋ bi nau,
bət ər ju smɑrtər ðən mi nau?
jər ðə prins əv ðə pleiɡraund,
litəl ælfəbet bɔi

<[2x]>
tripəlei, <b-b-b-b>
tripəlei, <b-b-b-b-b>
tripəlei, <b-b-b-b>
<b-b-b-b>, <b-b-b-b-b-b-b>

ælfəbet bɔi, ou, ælfəbet bɔi

ælfəbet bɔi