Alan Walker Faded-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Faded”

You were the shadow to my light
Did you feel us?
Another star
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive

Where are you now?
Where are you now?
Where are you now?
Was it all in my fantasy?
Where are you now?
Were you only imaginary?

Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monster’s running wild inside of me
I’m faded
I’m faded
So lost, I’m faded
I’m faded
So lost, I’m faded

These shallow waters never met what I needed
I’m letting go a deeper dive
Eternal silence of the sea. I’m breathing alive

Where are you now?
Where are you now?
Under the bright but faded lights
You’ve set my heart on fire
Where are you now?
Where are you now?

Where are you now?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now?
Another dream
The monster’s running wild inside of me
I’m faded
I’m faded
So lost, I’m faded
I’m faded
So lost, I’m faded

 

feidəd

ju wər ðə šædou tə mai lait
did ju fil əz?
ənʌðᵊr stɑr
ju feid əwei
əfreid auər eim z aut əv sait
wɑnə si əz
əlaiv

hweᵊr ər ju nau?
hweᵊr ər ju nau?
hweᵊr ər ju nau?
wəz it ɔl in mai fæntəsi?
hweᵊr ər ju nau?
wər ju ounli imæǰəneri?

hweᵊr ər ju nau?
ætlæntəs
ʌndᵊr ðə si
ʌndᵊr ðə si
hweᵊr ər ju nau?
ənʌðᵊr drim
ðə mɑnstəriz rʌniŋ waild insaid əv mi
aim feidəd
aim feidəd
sou lɒst, aim feidəd
aim feidəd
sou lɒst, aim feidəd

ðiz šælou wɒtərz nevər met hwʌt ai nidəd
aim letiŋ ɡou ə dipər daiv
itərnəl sailəns əv ðə si. aim briðiŋ əlaiv

hweᵊr ər ju nau?
hweᵊr ər ju nau?
ʌndᵊr ðə brait bət feidəd laits
juv set mai hɑrt ɑn faiər
hweᵊr ər ju nau?
hweᵊr ər ju nau?

hweᵊr ər ju nau?
ætlæntəs
ʌndᵊr ðə si
ʌndᵊr ðə si
hweᵊr ər ju nau?
ənʌðᵊr drim
ðə mɑnstəriz rʌniŋ waild insaid əv mi
aim feidəd
aim feidəd
sou lɒst, aim feidəd
aim feidəd
sou lɒst, aim feidəd

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS