AJR – Burn The House Down-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

AJR Lyrics
“Burn The House Down”

Used to keep it cool
Used to be a fool
All about the bounce in my step
Watch it on the news
Whatcha gonna do?
I could hit refresh and forget
Used to keep it cool

Should I keep it light?
Stay out of the fight?
No one’s gonna listen to me
If I write a song
Preaching what is wrong
Will they let me sing on TV?
Should I keep it light?
Is that right?
(Is that right?)

Way up way up we go
Been up and down that road
Way up way up, oh no
We gon’ burn the whole house down
Watch me stand in the line
You’re only serving lies
You’ve got something to hide
We gon’ burn the whole house down
We gon’ burn the whole house down

Yeah
Used to let it go
Walk into the show
Gawking at the tricks up your sleeve
Too good to be true
But I’m in a room
Full of entertainers and thieves
Used to let it go
Woah, oh no
(Whoa, oh no)

Way up way up we go
Been up and down that road
Way up way up, oh no
We gon’ burn the whole house down
Watch me stand in the line
You’re only serving lies
You’ve got something to hide
We gon’ burn the whole house down
We gon’ burn the whole house down

(We gon’ burn the whole house down)
Should I hang my head low?
Should I bite my tongue?
Or should I march with every stranger from Twitter to get shit done?
Used to hang my head low
Now I hear it loud
Every stranger from Twitter is gonna burn this down

Way up way up we go
Been up and down that road
Way up way up, oh no
We gon’ burn the whole house down
Watch me stand in the line, (whoa oh)
You’re only serving lies, (yeah)
You’ve got something to hide
We gon’ burn the whole house down
Whoa oh, yeah
We gon’ burn the whole house down
We burn it down, we burn it down
We gon’ burn the whole house down

#Pronunciación de la Canción

<ajr> liriks
bərn ðə haus daun

simbolos foneticos

NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

just tə kip it kul
just tə bi ə ful
ɔl əbaut ðə bauns in mai step
wɑč it ɑn ðə nuz
wəčə ɡɑnə du?
ai kəd hit rəfreš ənd fərɡet
just tə kip it kul

šəd ai kip it lait?
stei aut əv ðə fait?
nou wʌnz ɡɑnə lisən tə mi
if ai rait ə sɒŋ
pričiŋ hwʌt s rɒŋ
wəl ðei let mi siŋ ɑn tivi?
šəd ai kip it lait?
iz ðət rait?
iz ðət rait?

wei ʌp wei ʌp wi ɡou
bin ʌp ənd daun ðət roud
wei ʌp wei ʌp, ou nou
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wɑč mi stænd in ðə lain
jər ounli sərviŋ laiz
juv ɡɑt sʌmθiŋ tə haid
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wi <gon> bərn ðə houl haus daun


just tə let it ɡou
wɑk intu ðə šou
ɡɒkiŋ ət ðə triks ʌp jər sliv
tu ɡud tə bi tru
bət aim in ə rum
ful əv entərteinərz ənd θivz
just tə let it ɡou
<woah>, ou nou
wou, ou nou

wei ʌp wei ʌp wi ɡou
bin ʌp ənd daun ðət roud
wei ʌp wei ʌp, ou nou
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wɑč mi stænd in ðə lain
jər ounli sərviŋ laiz
juv ɡɑt sʌmθiŋ tə haid
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wi <gon> bərn ðə houl haus daun

wi <gon> bərn ðə houl haus daun
šəd ai hæŋ mai hed lou?
šəd ai bait mai təŋ?
ɔr šəd ai mɑrč wiθ evri streinǰər frəm twitər tə ɡet šit dən?
just tə hæŋ mai hed lou
nau ai hir it laud
evri streinǰər frəm twitər z ɡɑnə bərn ðis daun

wei ʌp wei ʌp wi ɡou
bin ʌp ənd daun ðət roud
wei ʌp wei ʌp, ou nou
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wɑč mi stænd in ðə lain, wou ou
jər ounli sərviŋ laiz, jæ
juv ɡɑt sʌmθiŋ tə haid
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wou ou, jæ
wi <gon> bərn ðə houl haus daun
wi bərn it daun, wi bərn it daun
wi <gon> bərn ðə houl haus daun