505-Arctic Monkeys-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“505”

[Chorus:]
I’m going back to 505,
If it’s a 7 hour flight or a 45 minute drive,
In my imagination you’re waiting lying on your side,
With your hands between your thighs,

Stop and wait a sec,
Oh when you look at me like that my darling,
What did you expect,
I probably still adore you with your hands around my neck,
Or I did last time I checked,

Not shy of a spark,
A knife twists at the thought that I should fall short of the mark,
Frightened by the bite though its no harsher than the bark,
Middle of adventure, such a perfect place to start,

[Chorus]

But I crumble completely when you cry,
It seems like once again you’ve had to greet me with goodbye,
I’m always just about to go and spoil a surprise,
Take my hands off of your eyes too soon,

[Chorus]

…and a smile

faiv o faiv

<[chorus>: <]>
aim ɡouiŋ bæk tə faiv o faiv,
if its ə sevən auər flait ɔr ə fɔrti faiv minət draiv,
in mai imæǰəneišən jər weitiŋ laiiŋ ɑn jər said,
wiθ jər hændz bitwin jər θaiz,

stɑp ənd weit ə sek,
ou hwen ju luk ət mi laik ðət mai dɑrliŋ,
hwʌt did ju ikspekt,
ai prɑbəbli stil ədɔr ju wiθ jər hændz əraund mai nek,
ɔr ai did læst taim ai čekt,

nɑt šai əv ə spɑrk,
ə naif twists ət ðə θɔt ðət ai šəd fɑl šɔrt əv ðə mɑrk,
fraitənd bai ðə bait ðou its nou hɑršər ðən ðə bɑrk,
midəl əv ædvenčər, səč ə pərfekt pleis tə stɑrt,

<[chorus]>

bət ai krʌmbəl kəmplitli hwen ju krai,
it simz laik wəns əɡen juv həd tə ɡrit mi wiθ ɡudbai,
aim ɔlweiz ǰəst əbaut tə ɡou ənd spɔil ə sərpraiz,
teik mai hændz ɒf əv jər aiz tu sun,

<[chorus]>

… ənd ə smail

Pin It on Pinterest

COMPÁRTELO CON TUS AMIGAS/AMIGOS

ELLAS/ELLOS TAMBIÉN QUIEREN APRENDER A CANTAR EN INGLÉS