Blackstreet-No Diggity-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
AlunaGeorge-I Remember-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Love Me With All of Your Heart-Engelbert Humperdinck-Aprender Inglés Cantando con la pronunciación de canciones y músicas

“Love Me With All Your Heart (Cuando Caliente El Sol)”

Love me with all of your heart, that’s all I want, love.
Love me with all of your heart, or not at all.
Just promise me this, that you’ll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall…

When we are far apart or when you’re near me
Love me with all of your heart as I love you
Don’t give me your love for a moment or an hour
Love me always as you’ve loved me from the start

With every beat of your heart…

Just promise me this, that you’ll give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall…

When we are far apart or when you’re near me
Love me with all of your heart as I love you
Don’t give me your love for a moment or an hour
Love me always as you’ve loved me from the start

With every beat of your heart…

lʌv mi wiθ ɔl jər hɑrt <cuando> <calienta> el sɑl

lʌv mi wiθ ɔl əv jər hɑrt, ðæts ɔl ai wɑnt, lʌv.
lʌv mi wiθ ɔl əv jər hɑrt, ɔr nɑt ət ɔl.
ǰəst prɑməs mi ðis, ðət jul ɡiv mi ɔl jər kisəz
evri wintər, evri sʌmər, evri fɑl…

hwen wi ər fɑr əpɑrt ɔr hwen jər nir mi
lʌv mi wiθ ɔl əv jər hɑrt əz ai lʌv ju
dount ɡiv mi jər lʌv fər ə moumənt ɔr ən auər
lʌv mi ɔlweiz əz juv lʌvd mi frəm ðə stɑrt

wiθ evri bit əv jər hɑrt…

ǰəst prɑməs mi ðis, ðət jul ɡiv mi ɔl jər kisəz
evri wintər, evri sʌmər, evri fɑl…

hwen wi ər fɑr əpɑrt ɔr hwen jər nir mi
lʌv mi wiθ ɔl əv jər hɑrt əz ai lʌv ju
dount ɡiv mi jər lʌv fər ə moumənt ɔr ən auər
lʌv mi ɔlweiz əz juv lʌvd mi frəm ðə stɑrt

wiθ evri bit əv jər hɑrt…

Blackstreet-No Diggity-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido
AlunaGeorge-I Remember-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Pin It on Pinterest